Alkohole stanowią odrębną klasę organicznązwiązki zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych w swoim składzie. W zależności od liczby grup OH te związki zawierające tlen są podzielone na jednowodorotlenowe alkohole, triatomowe itp. Najczęściej te złożone substancje są uważane za pochodne węglowodorów, których cząsteczki uległy zmianom, jeden lub więcej atomów wodoru zastąpiono grupą hydroksylową.

jednowodorotlenowe alkohole

Najprostszymi przedstawicielami tej klasy są jednowodorotlenowe alkohole, których ogólny wzór jest następujący: R-OH lub

jednowodorotlenowe alkohole to
Cn + H 2n + 1OH.

Homologiczne szeregi tych związków zaczynają się od alkoholu metylowego lub metanolu (CH3OH), a następnie etanolu (C2H5OH), następnie propanolu (C3H7OH), itp.

Alkohol charakteryzuje izomeria szkieletu węglowego i grupy funkcyjnej.

Alkohole jednowodorotlenowe wykazują takie właściwości fizyczne:

 1. Alkohole zawierające do 15 atomów węgla to ciecze, a 15 lub więcej to ciała stałe.
 2. Rozpuszczalność w wodzie zależy od cząsteczekmasa jest wyższa, alkohol jest mniej rozpuszczalny w wodzie. Zatem niższe alkohole (do propanolu) miesza się z wodą w dowolnych proporcjach, podczas gdy wyższe alkohole są praktycznie nierozpuszczalne w nim.
 3. Temperatura wrzenia wzrasta wraz ze wzrostem masy atomowej, na przykład tbp. CH3OH = 65 ° C, i t wrzenia. C2H5OH = 78 ° C.
 4. Im wyższa temperatura wrzenia, tym niższa lotność, tj. substancja paruje słabo.

Te fizyczne właściwości nasyconych alkoholi za pomocąjedną grupę hydroksylową można wytłumaczyć pojawieniem się międzycząsteczkowego wiązania wodorowego pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami samego związku lub alkoholu i wody.

Alkohole monowodorotlenowe mogą wchodzić w takie reakcje chemiczne:

 1. Palenie - płomień jest jasny, uwalniane jest ciepło: C2H5OH + 3O2 - 2CO2 + 2H2O.
  ograniczanie jednowodorotlenowych alkoholi
 2. Wymiana - oddziaływanie alkanoli z aktywnymi metalami, produkty reakcji są niestabilnymi związkami - alkoholany, - zdolne do rozkładu wody: 2C2H5OH + 2K - 2C2N5OK + H2.
 3. Interakcje z kwasami chlorowcowodorowymi: C2H5OH + HBr-C2H5Br + H2O.
 4. Estryfikacja kwasami organicznymi i nieorganicznymi, w wyniku których powstaje eter.
 5. Utlenianie, które produkuje aldehydy lub ketony.
 6. Odwodnienie. Ta reakcja zachodzi po ogrzaniu katalizatorem. Dehydratyzacja wewnątrzcząsteczkowa w niższych alkoholach przebiega zgodnie z regułą Zaitseva, w wyniku tej reakcji powstaje woda i nienasycony węglowodór. Gdy międzycząsteczkowe produkty reakcji odwodnienia są etery i woda.

Po rozważeniu chemicznych właściwości alkoholu,stwierdzić, że jednowodorotlenowe alkohole są związkami amfoterycznymi, ponieważ mogą reagować z metalami alkalicznymi, wykazując słabe właściwości kwasowe i z halogenowodorami, wykazując podstawowe właściwości. Wszystkie reakcje chemiczne przebiegają z przerwaniem wiązania O-H lub C-O.

Tak więc, monotlenkowe alkohole limitujące -Są to złożone związki z jedną grupą OH, które nie mają wolnych wartościowości po utworzeniu wiązania CC i wykazują słabe właściwości kwasowe i zasadowe. Ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne znalazły szerokie zastosowanie w syntezie organicznej, w produkcji rozpuszczalników, dodatków do paliwa, a także w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetologii (etanol).

</ p>