Jednym z podstawowych praw procesowych jestzdolność osoby do reprezentowania jej interesów w różnych organach kraju. Zdolność ta w sposób organiczny pasuje do reprezentacji w prawie cywilnym, której rozważanie jest przedmiotem tego artykułu

Instytut reprezentacji w prawie cywilnym - przepisy ogólne

Ustawodawstwo większości państwdaje osobie prawo do przekazania swoich praw pod pewnymi względami innej osobie. Jest to uproszczona reprezentacja w prawie cywilnym. Jednak taka definicja zjawiska, które rozważamy, nie jest kompletna i wymaga wyjaśnienia.

Jeśli jest to kwestia praktyki prawnej, to prawnicyreprezentują reprezentację jako określone działanie. Mianowicie - zlecenie czynności przy zawarciu, wykonaniu lub wypowiedzeniu ściśle określonej transakcji. Wręcz przeciwnie, gdy prawnicy wyrażają swoje stanowisko, nalegają, aby instytucja reprezentacji w prawie cywilnym była traktowana jako zbiór stosunków prawnych. Więc co jest prawdą? Odpowiedź można uzyskać na podstawie przypadków, w których powstaje:

- realizacja reprezentacji interesów osób niedoskonałych, częściowo lub całkowicie niekompetentnych przez ich prawnych opiekunów;

- w przypadku braku wystarczających kompetencji;

- w przypadku osobistej obecności zleceniodawcy;

- przyspieszenie procesu podejmowania działań.

Tak więc reprezentacja w cywilnymprawo może być wyznaczone jako specjalna instytucja regulująca prawo określonej osoby do podejmowania istotnych działań prawnych w imieniu i na rzecz innej osoby.

W tym stosunku prawnym zawsze są dwastrony: reprezentowana osoba i przedstawiciel. Głównym warunkiem oddzielającym reprezentację od podobnych pojęć jest to, że przedstawiciel zawsze działa w imieniu, na rachunek i na koszt przedstawiciela. Aby w pełni ujawnić tę instytucję, rozważymy jej rodzaje.

Rodzaje reprezentacji w prawie cywilnym

Jak już wcześniej wspomniano, przedstawicielstwo dzieli się na prawną i kontraktową. Do ostatni uwzględnij to, co jest zbudowane napełnomocnictwo. Za zgodą osoby reprezentowanej i tych, którzy będą wykonywać działania na swoją korzyść i w jego imieniu. Warto zauważyć, że tak zwana "reprezentacja administracyjna" często odnosi się do kategorii umownej. Opiera się na akcie podmiotu prawnego, który daje pracownikowi prawo do reprezentowania interesów tego pierwszego.

Kolejny podgatunek reprezentacji umownejto tak zwana reklama. Opiera się na zasadzie, że promocja interesów jest główną działalnością przedsiębiorcy.

Prawne - wynika z norm prawa, a mianowicie: Reprezentacja niekompetentnych, częściowo niekompetentnych i nieletnich. W związku z tym mogą być opiekunami, rodzicami lub przybranymi rodzicami. W odniesieniu do powierników należy zauważyć, że ich prawo do reprezentacji obejmuje jedynie proces cywilny, ale nie prawo materialne.

Rodzaje reprezentacji w prawie cywilnym przez niektórych prawników przedstawione są w nieco innym świetle. Podkreślają bezpośredni i pośredni. Pierwszy jest reprezentowany przez klasyfikację,uważany za nieco wyższy, a drugi - w rzeczywistości jest to kontrakt mediacyjny. Jak uzasadniony jest ten podział? Debatę na ten temat prowadzą prawnicy i praktycy. Ale aby go sprowadzić, wciąż warto.

Reprezentacja w prawie cywilnym, jak widaćpowyższe stanowi potężne narzędzie do skutecznego promowania interesów osoby bardziej doświadczonej i zawodowej. Dlatego jego wartość dla rozwoju cywilnych stosunków prawnych jest nieoceniona.

</ p></ p>