Istnienie różnych modeli zarządzaniaze względu na obiektywne różnice w kulturze narodowej, rozwój gospodarki, polityki, kultury korporacyjnej przedsiębiorstw. Pewne tradycje i nawyki nakładają odciski na sferze relacji biznesowych. Istnieją jednak historycznie opracowane modele, które określają podstawową strategię podejmowania decyzji. Takie podstawowe modele obejmują amerykański model zarządzania.

Charakterystyka amerykańskiego modelu zarządzania polega przede wszystkim na identyfikacji podstawowych warunków tworzenia unikalnego modelu zarządzania.

Obecność rynku jako głównego mechanizmu relacji gospodarczych między podmiotami zmusza menedżerów do działania w warunkach wysokiej konkurencji.

Drugą cechą było to, że tworzenieModel zarządzania w USA opierał się na społeczeństwie przemysłowym kierowanym przez przemysł. Na podstawie tej podstawowej działalności powstała korporacja.

Ogólnie rzecz biorąc, amerykański model zarządzania opiera się na podstawach klasycznej szkoły.

Na obecnym etapie model amerykańskizarządzanie opiera się na przekonaniu, że sukces firmy opiera się na czynnikach leżących w jej granicach. Dlatego firma staje się systemem zamkniętym. To początkowe przekonanie predestynuje specyfikę amerykańskiego modelu zarządzania.

To podejście definiuje cele i cele jakostabilne elementy, które utrzymują się przez długi czas. Główną strategią firm jest stały wzrost i specjalizacja produkcji, dlatego amerykański model zarządzania charakteryzuje się mechanizmem jawnej i stałej kontroli.

Charakteryzuje się również wysokim stopniemindywidualizm. Wolność jednostki determinuje indywidualne podejmowanie decyzji: decyzja podjęta przez lidera nie jest w żaden sposób przedmiotem dyskusji i jest obowiązkowa dla realizacji. W konsekwencji nie jest to odpowiedzialność zbiorowa, ale indywidualna odpowiedzialność za wyniki wykonanej pracy. Niemniej jednak w ramach jednego poziomu zarządzania wdrażana jest zasada demokracji przemysłowej; udział pracowników w procesie decyzyjnym, jeśli ma to wpływ na ich osobiste interesy. Otrzymują oni prawo do samodzielnego zbierania wszystkich niezbędnych informacji, wyboru właściwej metody lub metody, w celu wypełnienia głównych zadań i planów. Czasami pracownicy tworzą grupy robocze i inne stowarzyszenia w celu rozwiązania różnorodnych zadań.

Jednak pomimo indywidualizmu jako główną cechą modelu związanego z pracownikiem zróżnicowany: jest postrzegana wyłącznie jako pracownik, a nie jednostki.

Kolejną ważną cechą jest to, żepracownicy nie mają lojalności swojej firmy, co przyczynia się do wystarczająco wysokiego wskaźnika rotacji pracowników. Niektórym z nich udało się zmienić w trakcie pracy dziesięć firm. Dlatego zatrudnianie odbywa się przez stosunkowo krótki czas i każdy o tym wie, dostanie pracę.

Amerykański model zarządzania - idealnymodel dla karierowiczów. Zapewnia szybki rozwój i promocję pracowników w firmie. W tym samym czasie pracownik może się rozwijać w wyspecjalizowany sposób. budować horyzontalną karierę. W tym celu oferujemy szereg zaawansowanych kursów szkoleniowych na uniwersytetach iw szkołach wyższych.

Tak więc cechy rozwoju historycznegoUSA, rozwój gospodarki i polityki, relacje biznesowe z amerykańskim modelem zarządzania, zapewniały profesjonalny rozwój i rozwój zawodowy.

</ p>